ul. Wyczółki 44, 02-830 Warszawa
(022) 691 44 30
info@multitablica.pl
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Multitablica.com.pl

§ 1

Sklep Internetowy

 1. Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) (dalej jako – „Regulamin”).
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem:  www.Multitablica.com.pl
 3. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do złożenia i realizacji Zamówienia.
 4. Sklep Internetowy Multitablica.com.pl, działający pod adresem: www.Multitablica.com.pl, jest prowadzony przez Multitablica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wyczółki 44, 02-820 Warszawa.
 5. Niniejszy Regulamin reguluje m.in. kwestie składania Zamówień, zawarcia Umowy, dostawy Produktów, odstąpienia od Umowy, procedurę postępowania w przypadku Produktów wadliwych, oraz zasady ograniczania odpowiedzialności Sprzedawcy. Zamówienie Produktu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

§ 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu stosuje się następujące definicje pojęć:

 1. Sklep Internetowy – prowadzony przez Multitablica Sp. z o.o. o z siedzibą w Warszawie sklep internetowy, dostępny pod domeną www.Multitablica.com.pl.
 2. Zainteresowany – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu Internetowego lub będąca zainteresowana zakupem Produktu.
 3. Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, zawierający pola wymagające uzupełnienia przez Zainteresowanego celem ukończenia Procedury Rejestracji i uzyskania statusu Użytkownika.
 4. Procedura Rejestracji –  procedura polegając na wypełnieniu przez Zainteresowanego Formularza Rejestracyjnego, który po złożeniu drogą elektroniczną zostanie niezwłocznie zweryfikowany przez Sklep Internetowy. W przypadku stwierdzenia przez Sklep Internetowy kompletności i prawdziwość umieszczonych przez Zainteresowanego w Formularzu Rejestracyjnym danych, otrzymuje on status Użytkownika.
 5. Użytkownik – podmiot, który zakończył Procedurę Rejestracji i jest uprawniony do nabywania Produktów w Sklepie Internetowym wraz z innymi prawami przysługującymi mu z tego tytułu na podstawie Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Sprzedawca – Multitablica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wyczółki 44, 02-820 Warszawa.
 7. Produkt – rzecz lub usługa oferowana za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę.
 8. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, zawierający pola wymagające uzupełnienia przez Użytkownika celem dokonania przez niego zakupu Produktu.
 9. Zamówienie – oferta zakupu wybranego Produktu.
 10. Zamawiający – Użytkownik składający Zamówienie.
 11. Dzień roboczy – dzień, który nie jest (i) sobotą ani niedzielą, (ii) dniem wolnym od pracy.

§ 3

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca oświadcza że sprzedaje wyłącznie oryginalne produkty pochodzące z legalnych źródeł.
 2. Do dokonywania zakupu, Zainteresowany zobowiązany jest zarejestrować konto użytkownika, podając w nim adres e-mail i hasło.
 3. Użytkownik, który ukończy Procedurę Rejestracji w Sklepie Internetowym może za jego pośrednictwem nabywać oferowane w nim Produkty.
 4. Zainteresowany lub Użytkownik korzystają ze Sklepu Internetowego w oparciu o prawidłowo skonfigurowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową.
 5. Realizacja zamówienia złożonego przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego wymaga akceptacji plików cookies zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1445).
 6. Składając Zamówienie użytkownik oświadcza że ma ukończone 18 lat i/lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 4

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Aby uzyskać status Użytkownika Sklepu Internetowego przez Zainteresowanego, należy przejść Procedurę Rejestracji w Sklepie Internetowym, wypełniając zgodnie z instrukcją wskazany w nim Formularz Rejestracyjny, podając w nim prawdziwe dane osobowe i dane kontaktowe.
 2. W przypadkach nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do pozostawienia nieprawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego, jednocześnie informując Zainteresowanego drogą mailową o próbie zweryfikowania podanych w nim informacji.

§ 5

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Warunkiem przyjęcia do realizacji Zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Zamawiającego Formularza Zamówienia.
 2.    Umowa sprzedaży Produktu zawierana jest pomiędzy Zamawiającym a Multitablica Sp. z o.o.
 3. Jeżeli Użytkownik korzysta z więcej niż jednego adresu, podczas wypełniania Formularza Zamówienia Zamawiający będzie miał możliwość dokonać wyboru miejsca adresu dostawy.
 4. Jeżeli Formularz Zamówienia zostanie wypełniony w sposób niezgodny z instrukcją, lub podany adres dostawy będzie wzbudzał wątpliwości, Sklep Internetowy ma prawo do wstrzymania Zamówienia, informując niezwłocznie o zaistniałej sytuacji Zamawiającego drogą mailową, albo telefoniczną w celu skorygowania błędów.
 5. Nieustosunkowanie się przez Zamawiającego do informacji otrzymanej przez Sklep Internetowy w związku z sytuacją opisaną w §5 ust. 4 niniejszego Regulaminu w terminie 3 dni roboczych, będzie rozumiane przez Sklep Internetowy jako odstąpienie od Zamówienia przez Zamawiającego.
 6. Zamawiający wypełniając Formularz Zamówienia zobowiązany jest do podania w nim prawdziwego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie lub weryfikacja Zamówienia.
 7. Zamówienie dokonywane jest przez wybór konkretnego Produktu, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Zamawiający przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 8. Kliknięcie znaku „kupuję” jest jednoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oferty kupna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 9. Przyjęcie do realizacji Zamówienia, następuje po pozytywnej weryfikacji Formularza Zamówienia przez Sprzedawcę.
 10. Weryfikacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje na podstawie przesłania informacji zwrotnej potwierdzającej specyfikację złożonego zamówienia na wskazany adres email.
 11. Umowę sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia Zamówienia, przesłanego drogą elektroniczną email na adres wskazany przez niego w Formularzu Rejestracyjnym.
 12. Realizacja pozytywnie zweryfikowanego i potwierdzonego przez Sklep Internetowy Zamówienia, odbędzie się w następujący sposób:

a)     w przypadku Zamówień „za pobraniem” (wysyłka Pocztą Polską) – w ciągu 2-3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia;

b)     w przypadku Zamówień z opcją ,,wysyłka kurierem” na specjalne życzenie – najpóźniej w dzień roboczy następujący po dniu w którym złożono Zamówienie.

c)      w przypadku Zamówień „płatnych przelewem” – najpóźniej w dzień roboczy następujący po dniu w którym zaksięgowano pełną cenę za Zamówienie, na wskazanym rachunku bankowym należącym do Sprzedawcy.

 1. W przypadku braku Produktu będącego przedmiotem Zamówienia w magazynie Sklepu Internetowego, Zamawiający zostanie o tym fakcie poinformowany wiadomością email lub telefonicznie w terminie 14 dni. Wspólnie z Zamawiającym oraz za jego zgodą pracownik Sklepu Internetowego, ustali sposób realizacji Zamówienia:

a)     dokonując częściowej realizacji,

b)    wydłużając czas oczekiwania,

c)     anulując Zamówienie w całości.

W przypadku dokonania zapłaty za produkt objęty zamówieniem, Sklep internetowy zwróci całą należność zgodnie z postanowieniami §11 „Zwrot Ceny”.

 1. Zamawiający, który wybrał formę płatności jako: przelew zwykły, przelew za pośrednictwem PAY U, dokonuje zapłaty ceny za Zamówienie na rachunek bankowy Multitablica Sp. z o.o., ul. Wyczółki 44, 02-820 Warszawa Konto: Idea Bank 04 1950 0001 2006 3619 6895 0002, z wyłączeniem §5 ust. 13. lit. a) i lit. b) lub gotówką w siedzibie Sprzedającego.

 

Nasi partnerzy